Regulamin klubu Świat Formy

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

Członek Klubu – osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie Umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z Klubem na jej rzecz przez osobę trzecią, lub po wykupieniu pakietów treningów personalnych, uprawniających do korzystania z Klubu;

Formularz Członkowski – formularz, na którym została ustalona tożsamość Klienta, wybór Usługi oraz forma płatności za Usługę;

Klient– osoba zawierająca Umowę z Klubem o świadczenie usług określonych w ofercie Klubu w imieniu własnym lub na rzecz innego Członka Klubu;

Klub – Klub Fitness ŚWIAT FORMY, reprezentowany przez Firma FORUM IGB Iwona Grąz z siedzibą w Stalowej Woli(37-464), przy ul. Rynek 38 , NIP:8651056537 , REGON:830442221;

Opłata Członkowska – opłata z tytułu korzystania z Klubu;

Opłata Wpisowa – jednorazowa opłata z tytułu podpisania Umowy z Klubem lub wykupu pakietów treningów personalnych, zgodnie z ofertą Klubu;

Regulamin – niniejszy dokument;

Regulamin Porządkowy Klubu – zasady regulujące zachowanie Klientów na terenie Klubu, z wyodrębnieniem stref w Klubie;

Uczestnik – Klient uczestniczący w zajęciach lub usługach oferowanych przez Klub.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klubem, a Klientem, zgodnie z ofertą Klubu zatwierdzoną przez Klienta, składająca się łącznie z podpisanego Regulaminu oraz Formularza Członkowskiego;

Usługi – wszelkie Usługi świadczone przez Klub, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

Zajęcia – zajęcia prowadzone przez Klub, określone w odrębnej ofercie;

II. CZŁONKOWIE KLUBU

Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy lub kupna karnetu. Umowa może być zawarta bezterminowo lub na czas określony według wyboru Członka Klubu. Członkiem klubu zostaje się w dniu podpisania Formularza Członkowskiego i Regulaminu w Klubie lub wyboru innej daty rozpoczęcia członkostwa oraz uiszczenia Opłaty Wpisowej.

 1. Członkostwa specjalne wymagają dodatkowego potwierdzenia przy zakupie:
  – Członkostwo SENIOR jest ważny z legitymacją Emeryta lub dla osób które ukończyły 60 rok życia;
  – Członkostwo UCZEŃ/STUDENT jest ważny jedynie z aktualną legitymacją studencką lub szkolną.
 2. Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią, jak również osoby korzystające z jednorazowego wejścia do Klubu.
 3. Stroną Umowy mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Za Uczestników, którzy nie skończyli 18 roku życia odpowiedzialny jest Klient, który prawidłowo umocowany działając w imieniu osoby niepełnoletniej podpisze Umowę.
 4. Uczestnikami Zajęć mogą być osoby w wieku powyżej 16 lat, po uprzednim przedstawieniu zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów, w przypadku nie posiadania pełnoletniości. Zgoda może być wyrażona pisemnie lub osobiście.
  Uczestnikami Zajęć mogą być także osoby poniżej 16 roku życia, w chwili gdy Klub dedykuje dla wyżej wspomnianej grupy wiekowej określony rodzaj aktywności sportowej.
 5. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobą. W przypadku stwierdzenia (korzystanie z klubu jest rejestrowane),że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony właściciele klubu zastrzegają sobie prawo do jego anulowania.
 6. Warunkiem korzystania z Usług Klubu jest uiszczenie opłat za poszczególne rodzaje usług zgodnie z Regulaminem oraz przedstawionym Klientowi cennikiem. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska, zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem.
 7. Przy podpisywaniu Umowy obowiązkowe jest okazanie przez Klienta dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz zrobienia zdjęcia do systemu.
 8. Klub akceptuje Karty typu MultiSport, FitProfit, Ok System i inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 9. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
  Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren obiektu osoby działającej na szkodę Klubu.
 11. Na terenie Klubu obowiązuje zasada szacunku dla innych ćwiczących oraz dla zespołu pracującego w Klubie.

III. USŁUGI

 1. Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Porządkowym Klubu obowiązujących na terenie Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.
 2. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych. W przypadku stwierdzenia usterek lub braku należy natychmiast powiadomić opiekuna Klubu, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 3. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
 4. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie i agresywnie.
 5. Członkostwo fitness uprawnia do nielimitowanego korzystania z sauny oraz zajęć grupowych, wraz z urządzeniami i sprzętem wykorzystywanym podczas danych zajęć.
 6. Treningi Personalne mogą być wykupywane przez Klubowiczów w następujących pakietach: 1 trening personalny; 10 treningów personalnych.
 7. W klubie bezwzględnie obowiązuję obuwie zamienne- z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do Klubu. Osoby bez obuwia zastępczego nie mają wstępu na teren Klubu.
 8. Osoby korzystające z Klubu zobowiązane są do przynoszenia ze sobą stroju sportowego i ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).
 9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do wiadomości Członków Klubu lub Uczestników.
  Każdy z Uczestników zajęć zobowiązany jest do korzystania ze środków dezynfekujących po zakończeniu treningu na konkretnej maszynie lub innym elemencie wyposażenia Klubu.
 10. Członkowie Klubu korzystają z Usług Klubu i biorą udział w Zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Uczestnik zajęć zobowiązany jest każdorazowo poinformować Klub o sytuacji zdrowotnej wynikającej z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu, która może wpłynąć na ewentualny uszczerbek na zdrowiu w związku z korzystaniem z Usług.
 12. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub Klientów, będących pod wpływem alkoholu, środków zaburzających, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu lub Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 13. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia oraz spożywania napojów alkoholowych. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących- sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 14. Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia Regulaminu, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Klubu lub personelu Klubu odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą Opłaty Członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Klub jest uprawniony do otrzymania Opłaty Wpisowej i Opłaty Członkowskiej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa w Klubie, liczonych od dnia zawarcia Umowy do dnia, otrzymania przez Członka Klubu oświadczenia Klubu o wypowiedzeniu Umowy.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Formularzu Członkowskim.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty jednorazowej Opłaty Wpisowej i Opłat Członkowskich.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest uiszczać wszelkie Opłaty Członkowskie na rzecz Klubu zgodnie z Umową, za okres objęty Umową.
 4. Klub uprawniony jest do wystosowania odpowiedniego wezwania do zapłaty w przypadku zaległości przekraczających co najmniej 7 dni.
  Opłaty wnoszone są w formie Opłaty Wpisowej i Opłaty Członkowskiej w sposób uzgodniony w Umowie, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, których dotyczą.
 5. Wysokość Opłaty Członkowskiej nie jest uzależniona od ilości obecności w Klubie wykorzystanych przez Członka, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z Usług w dowolnie wybranym przez niego terminie, w okresie obowiązywania Umowy.
 6. O ile inaczej nie zastrzeżono, Opłata Wpisowa i Opłata Członkowska są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne Opłaty Członkowskie są płatne z góry, z kolejnym miesięcznym okresem rozliczeniowym . Wszelkie pytania oraz wątpliwości związane z płatnościami w Klubie powinny być kierowane na wskazane poniżej dane: kontakt@swiatformy.pl
 7. Podpisanie z Klubem Umowy terminowej zobowiązuje Klienta do uiszczania równych wpłat w ilości odpowiadającej miesiącom na jakie została zawarta.
 8. Klub jest uprawniony do rozwiązania Umowy z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia i odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z Opłatą Członkowską lub podał takie dane, które uniemożliwiły Klubowi pobieranie Opłaty Członkowskiej.
 9. Opłaty regulowane są gotówką lub kartą w recepcji klubu lub przelewem na numer konta;

V. ZOBOWIĄZANIA KLUBU

 1. Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwienia Członkowi Klubu korzystania w ramach jednorazowej opłaty wejściowej lub Umowy, w terminie w niej określonym, w godzinach otwarcia Klubu podanych do wiadomości Klientów i Członków Klubu oraz określonych w regulaminie porządkowym Klubu.
 2. Klub ma prawo do zmiany godzin działania Klubu, o czym poinformuje Klientów i Członków Klubu. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania Klubu.
 4. Członkowie przyjmują do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Klub może podlegać monitoringowi.
 5. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jej szkodę Klient odpowiada prawnie lub finansowo.
 6. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie sal do ćwiczeń, Właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności. Klient wnosi rzeczy wartościowe NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy:
  BEZTERMINOWEJ po upływie 1-miesiąca za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem.
 2. Umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 3. Członek Klubu ma prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w razie rażącego naruszenia przez Klub zobowiązań względem Klienta wynikających z Regulaminu.
 4. Członek Klubu, posiadający karnet bezterminowy ma prawo do jednorazowego zawieszenia członkostwa w Klubie na okres nie przekraczający jednego miesiąca. Zawieszenie członkostwa powinno być zgłoszone w recepcji Klubu nie później niż w dniu płatności poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W miesiącu zawieszenia klubowicz nie ponosi płatności za abonament.
 5. Członkowi Klubu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie u Menadżera Klubu, w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy.
 6. W dniu złożenia wypowiedzenia członek Klubu zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności wraz z okresem wypowiedzenia.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.swiatformy.pl

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z zawieraniem Umów i świadczeniem usług przez Właściciela Klubu, Klient może złożyć w drodze pisemnej pozostawiając pismo w Recepcji Klubu lub przesyłką pocztową na adres Klubu ul. Rynek 38, 37-450 Stalowa Wola jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@swiatformy.pl .
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej..