Wytyczne w trakcie epidemii COVID-19

Wytyczne dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
Ministerstwo Rozwoju, 21.04.2020

Cel wdrażanych procedur

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów siłowni i klubu fitness.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie siłowni/klubu fitness.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników (trenerów).
 2. Zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy klientami oraz pracownikami (trenerami).
 3. Zapewnienie bezpiecznych odległości i środków higieny dla klientów/pracowników oraz dezynfekcja powierzchni i sprzętów do ćwiczeń.
 4. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika bądź klienta.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie obecności wirusa u pracownika

 1. Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl
 2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i klientów przy wejściu do siłowni/klubu fitness. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem siłowni/klubu fitness, a pracownicy/klienci stojąc w kolejce muszą zachowywać przynajmniej 2-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 stopni C) lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren siłowni/klubu fitness. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS. W okresie przejściowym, przed zakupem termometrów, zaleca się mierzenie temperatury przez obsługę na własną rękę.
 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza miejscem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.

Zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy klientami oraz pracownikami (trenerami)

 1. 1. Utrzymanie odległości przynajmniej dwóch metrów pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness.
 2. Ustalenie godzin wejścia i wyjścia na siłownie/klubu fitness tak, aby powstał dodatkowy czas między zmianami w celu zmniejszenia kontaktu między klientami oraz pracownikami i umożliwienie oczyszczenia/wywietrzenia powierzchni.
 3. Podzielenie zmian pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym momencie.
 4. W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszczanie ograniczonej liczby klientów do budynku lub na podstawie określonego limitu czynnych stanowisk treningowych w obiekcie.
 5. Obowiązek infografiki / plakatu oraz ulotki wydawanej klientom dot. zachowania wszelkich wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie.

Zapewnienie bezpiecznych odległości i środków higieny dla klientów/pracowników oraz dezynfekcja powierzchni i sprzętów do ćwiczeń

 1. Poinformowanie bądź zapoznanie z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.
 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla klientów w obszarze recepcji oraz przy wyjściu z toalet.
 3. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
 4. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników siłowni/klubu fitness (maseczki, rękawice jednorazowe).
 5. Dezynfekowanie blatu recepcyjnego po każdym kliencie. Dezynfekcja innych powierzchni, których dotykają klienci minimum co 15 minut lub dezynfekcja każdego urządzenia przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność ta byłaby nadzorowana przez personel klubu.
 6. Zamknięcie i wyłączenie z usługi kabin prysznicowych.
 7. Zakaz używania suszarek nadmuchowych.
 8. Rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który  przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub co dopuszczenie używania co 2 maszyny w tym samym momencie, gdzie nadzór nad tym sprawować będzie personel klubu.
 9. Zapewnienie przy każdym sprzęcie do ćwiczeń preparatu do dezynfekcji ( dezynfekowanie urządzenia przez klienta przed i po korzystaniu z urządzenia).
 10. Dezynfekowanie przez klientów szafek na ubranie przed i po korzystaniu
 11. Dezynfekowanie toalet co 2h oraz ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach.
 12. Zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness.

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika bądź klienta

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie na siłowni/klubu fitness i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne dezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona).